Niniejszy Regulamin został sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i określa zasady panujące pomiędzy serwisem a Użytkownikami korzystającymi z serwisu Look4dog. Korzystając z serwisu lub uzyskując dostęp do niego, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin i oświadcza iż dokładnie się z nim zapoznał w całości.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności należący do zarządzających serwisem Look4dog.

Look4dog  jest własnością firmy L4D Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce, ul. Przy Stawie 1, 05-502 Kamionka, NIP: 123-143-65-54, REGON: 383301934.
Użytkownikiem serwisu Look4dog może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu zawarła umowę o Usługę. Użytkownikiem może być również osoba, która ukończyła trzynasty (13.) rok życia, ale nie ukończyła osiemnastego (18.) roku życia, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie czynności wymagają zgody jej opiekuna prawnego. 

Spółka nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za rzetelność, prawdziwość i wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.

Nazwa Serwisu, logo, koncepcja, szata graficzna, znaki towarowe oraz baza danych użytkowników stanowią własność intelektualną i są prawnie zastrzeżone i nie mogą być kopiowane, używane, publikowane, sprzedawane w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela Serwisu.

§ 1. DEFINICJE


1. Użyte na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia oznaczają:

 1. Zarządzający (serwisem)/Administrator – L4D Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce, ul. Przy Stawie 1, 05-502 Kamionka, NIP: 123-143-65-54, REGON: 383301934.
 2. Serwis, Look4dog – zorganizowany Serwis internetowy składający się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych przez Zarządzającego pod adresem www.look4dog.com za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z usług elektronicznych oferowanych przez Zarządzającego za pośrednictwem Serwisu oraz w jakikolwiek inny sposób korzystająca z Serwisu w szczególności osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca umowę na Konto w Serwisie, która uzyskała dostęp do usług poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Firma – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej lub osoba prawna w tym ułomna osoba prawna zgodnie z definicjami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych
 5. Treści – elementy publikacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu w szczególności zdjęcia, teksty, Prywatne Wiadomości, grafiki, materiały video w tym takie, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Konto Hodowcy – strona serwisu, która jest udostępniona nieodpłatnie na czas nieokreślony Użytkownikowi prowadzącemu Hodowlę, na której może on wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, dane Hodowli, opisy, zdjęcia, filmy i inne elementy związane z użytkowaniem Serwisu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Look4dog na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz po uzyskaniu stosownych zgód danego Użytkownika.
 7. Konto Internauty – strona Serwisu, niebędąca Kontem Hodowcy, która jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie na czas nieokreślony, na której Użytkownik może wysyłać do i odbierać Prywatne Wiadomości od Użytkownika korzystającego z Konta Hodowcy.
 8. Konto Użytkownika oznacza Konto Hodowcy oraz Konto Internauty, łącznie lub oddzielnie, w zależności od kontekstu.
 9. Prywatna Wiadomość – rodzaj elektronicznej wiadomości tekstowej wraz z załącznikami wysyłanej przez lub do Użytkownika do lub przez innego Użytkownika bądź Administratora
 10. Komentarz – informacja tekstowa wyrażająca opinię Użytkownika
 11. Hodowla – hodowla psów rasowych, której celem jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych i odpowiednich przepisów prawa, jednoznacznie identyfikowana przez przydomek hodowlany zarejestrowany przez jedną z organizacji kynologicznych akceptowanych przez Zarządzającego. 
 12. Wizytówka Hodowli – sporządzony przez Użytkownika, posiadającego Konto Hodowcy, opis Hodowli zamieszczony w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 13. Nazwa Hodowli/miotu – nazwy własne hodowcy opisane w Serwisie
 14. Regulamin – niniejszy dokument

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dla Użytkowników, w tym profesjonalnych hodowców psów, celem rozpowszechniania wiedzy o profesjonalnym podejściu do hodowli psów rasowych oraz umożliwienia kojarzenia hodowców i nabywców. W zakresie korzystania z poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad odmiennych niż wynikających z niniejszego Regulaminu. 
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie w jakikolwiek sposób z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu i zobowiązanie do ich przestrzegania.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku:
  1. stosowania technologii (w tym sprzętu bądź oprogramowania) wpływającego na sposób funkcjonowania Serwisu w tym w szczególności odbioru treści prezentowanych za jego pośrednictwem; 
  2. naruszania przez Użytkownika Serwisu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  3. w przypadku działania przez Użytkownika Serwisu na szkodę Administratora lub innych użytkowników Serwisu bądź osób trzecich
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Treści dodawanych przez poszczególnych Użytkowników a także całkowitej blokady Konta Użytkownika, jeśli są one sprzeczne z zasadami Serwisu, prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 6. Korzystanie z niektórych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, może wymagać od Użytkownika podania danych osobowych. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu określa Polityka Prywatności (https://www.look4dog.com/polityka-prywatnosci).
 7. Celem niniejszego Regulaminu nie jest ograniczanie ani wyłączanie praw Użytkowników w szczególności konsumentów, jakie przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dlatego też w przypadku ewentualnej sprzeczności zachodzącej między jego zapisami a w/w przepisami prawa, pierwszeństwo mają w/w przepisy. W zakresie Użytkowników nie będących konsumentami zastosowanie ma w pierwszej kolejności niniejszy Regulamin.


§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU ORAZ ŚWIADCZONE USŁUGI

 

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu internetowego dla systemu teleinformatycznego z którego korzysta Użytkownik są następujące: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu lub świadczonych przez Zarządzającego usług elektronicznych może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies. Użytkownik jest informowany o powyższym poprzez odpowiednie komunikaty.
 2. Administrator umożliwia korzystanie z Serwisu z pomocą następujących przeglądarek internetowych oraz ich wersji: Internet Explorer 11 i nowszej, Edge 14 i nowszej, Firefox 49 i nowszej, Chrome 54 i nowszej, Safari 10 i nowszej, Opera 40 i nowszej, iOS Safari 10 i nowszej, Android Browser 52 i nowszej, Chrome for Android 53 i nowszej wraz systemem operacyjnym wspieranym i aktualizowanym przez producenta.
 3. Zarządzający umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych i płatnych usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie świadczonych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługi te umożliwiają Użytkownikom korzystanie z zasobów sieci Internet, w tym w szczególności zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w Serwisie oraz korzystanie z różnych mechanizmów informatycznych funkcjonujących w jego ramach.
 4. Za pośrednictwem Serwisu  dostępne są następujące usługi elektroniczne:
  1. Formularz rejestracji Użytkownika-  korzystanie z formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych Użytkownika, w tym danych osobowych oraz potwierdzeniu woli rejestracji, w rezultacie których  utworzone zostaje indywidualne Konto Użytkownika. Login stanowi adres e-mail natomiast hasło ma charakter poufny. Odpowiedzialność za ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Użytkownik. Umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji za pomocą formularza zawierana jest na czas określony i ulega zakończeniu odpowiednio z chwilą utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika. 
  2. Konto Użytkownika z którego korzystanie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia Konta oraz warunków korzystania z Serwisu internetowego jest nieodpłatne. Konto Użytkownika zostaje aktywowane poprzez wygenerowany link wysłany na adres elektroniczny Użytkownika podany podczas rejestracji. Z chwilą aktywacji Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia z Serwisu Konta Użytkownika, bądź to na jego wniosek, samodzielnie bądź na skutek uprawnionego działania Zarządzającego. 
  3. Usługa Wizytówki Hodowli w Serwisie – każdy zarejestrowany Użytkownik posiadający Konto Hodowcy ma możliwość wygenerowania w Serwisie odpłatnej Wizytówki Hodowli pozwalającej na uwidocznienie i na odnalezienie profilu jego Hodowli w Serwisie przez innych Użytkowników. Usługa Wizytówki Hodowli jest odpłatna zgodnie z obowiązującym cennikiem na wybrany przez Użytkownika okres czasu. Po upływie czasu na jaki opłacono Wizytówkę Hodowli przestaje ona być widoczna do momentu uiszczenia opłaty na kolejny okres. 
  4. Usługa Promowania Wizytówki Hodowli - usługa pozwalająca na wyróżnienie i promowanie Wizytówki Hodowli zarejestrowanego Użytkownika po dokonaniu opłaty zgodnej z cennikiem dostępnym przed zawarciem umowy o usługę promowania. 
 5. Podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.
 6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika przypisane do jednego adresu e-mail.
 7. Przekazywanie hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim jest zabronione.
 8. Korzystanie z usług elektronicznych udostępnianych Zarządzającego za pośrednictwem Serwisu może dodatkowo odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w tym odpowiednie regulaminy, cenniki, o których Użytkownik informowany jest każdorazowo na stronach internetowych Serwisu przeznaczonych dla udostępniania tych usług.
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 10. Zasady administrowania danymi osobowymi w ramach usług elektronicznych świadczonych przez Zarządzającego określa Polityka Prywatności.
 11. Wszelkie uwagi, wnioski oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych należy zgłaszać na adres mailowy pomoc[at]look4dog.com bądź pisemnie na adres podany na wstępie niniejszego Regulaminu. 


§ 4 ZAKAZY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA SERWISU

 1. W ramach Serwisu Look4dog nie wolno:
  1. prowadzić działań niezgodnych z prawem ani promować niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań. 
  2. umieszczać, w szczególności na Wizytówce Hodowli, Treści zawierających adresy email, linki i logotypy prowadzące do stron internetowych innych niż należące do Zarządzającego.
  3. zamieszczać Treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzących dobremu imieniu Serwisu, Zarządzającego lub ich partnerów.
  4. publikować Treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
  5. przesyłać wirusów, złośliwego oprogramowania ani żadnego innego złośliwego lub szkodliwego kodu. 
  6. rozpowszechniać Treści powodujących szkody lub zakłócenia w działaniu sieci, serwerów albo lub innych firm.
  7. rozpowszechniać Treści szerzących nienawiść albo nawołujących do przemocy wobec grup wyróżniających się ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana bądź orientację seksualną lub tożsamość płciową.
  8. rozpowszechniać danych osobowych ani informacji poufnych innych osób bez ich zgody. Dotyczy to m.in. numerów kart kredytowych, numerów PESEL i haseł do kont.
  9. korzystać z Konta Użytkownika innego Użytkownika bez jego zgody. 
  10. rozpowszechniać Treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci, takich jak pornografia dziecięca, ani Treści przedstawiających dzieci jako obiekty seksualne. 
  11. rozpowszechniać spamu, w tym niepożądanych materiałów promocyjnych i reklamowych oraz Treści niechcianych lub rozsyłanych masowo, w szczególności z wykorzystaniem Prywatnych Wiadomości.
  12. rozpowszechniać Treści przedstawiających nagość i czynności seksualne ani innych materiałów o charakterze pornograficznym. Nie wolno kierować też Użytkowników do witryn pornograficznych.
  13. kierować do kogokolwiek, a w szczególności innych Użytkowników, gróźb, niestosownych stwierdzeń, ataków osobistych czy używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe lub obraźliwe.
  14. podszywać się pod inne osoby.
  15. promować działań niezgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony praw zwierząt lub wbrew zasadom kynologicznym. 

W sytuacji wykrycia takich działań Konto Użytkownika zostanie automatycznie i niezwłocznie zablokowane. 

2. Użytkownik może wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu zgłaszać poprzez 
zgłoszenia reklamacyjne. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Zarządzającego Serwisem w możliwie jak najszybszym okresie czasu ale nie dłuższym niż 30 dni.  
3. Rozwiązanie Umowy przez Zarządzającego zawartej zgodnie z Regulaminem może nastąpić w wypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zamknięcie Serwisu, zmiana jego profilu, zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Zarządzającego niezbędnych do świadczenia usług z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
4. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez wysłanie do Zarządzającego  oświadczenia lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika. Rozwiązanie Umowy przed upływem okresu na jaki została opłacona Wizytówka Hodowli lub inna usługa płatna jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy bez wypowiedzenia przez Użytkownika, co skutkuje brakiem możliwości zwrotu wpłaconych środków za niewykorzystany jeszcze okres czasu wobec Zarządzającego. W zakresie uprawnień konsumentów zastosowanie mają przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej. 

 


§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane koniecznością wykonania czynności technicznych dot. sprzętu bądź oprogramowania przez Użytkownika oraz siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich nie związanych z Administratorem lub z powodu niekompatybilności Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika co nie wyłącza odpowiedzialności Administratora wobec konsumenta za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników Serwisu, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub uregulowaniami szczególnymi o jakich mowa w § 2-4 Regulaminu oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych co nie wyłącza odpowiedzialności Administratora wobec konsumenta za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników Serwisu za pośrednictwem sieci Internet. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, co nie wyłącza odpowiedzialności Administratora wobec konsumenta za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi. 
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie materiałów, w szczególności Treści.
 5. Administrator ma prawo do usunięcia zamieszczonego przez Użytkownika materiału, w szczególności Treści. Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu zamieszczonego przez niego materiału, w szczególności Treści, wraz z podaniem przyczyny.
 6. Administrator udostępniając możliwość zamieszczania i rozpowszechniania Użytkownikom Treści za pomocą określonych rozwiązań technicznych funkcjonujących w ramach Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich kształt oraz treść. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w ramach Serwisu, jak i za wszelkie inne treści  pochodzące od Użytkowników Serwisu i przez nich rozpowszechniane za jego pośrednictwem. Nie wyłącza to odpowiedzialności Administratora wobec konsumenta za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi. 
 7. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Użytkownika Administrator posiada prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który dopuści się naruszeń praw autorskich i niniejszego Regulaminu. 
 8. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały, w szczególności Treści, umieszczane przez Użytkowników, jednakże dokłada wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem w szczególności, jeśli uzyska od innych Użytkowników informację o naruszeniach. 
 9. W przypadku pozyskania informacji o materiale, Treści lub Użytkowniku naruszającym  zasady funkcjonowania Serwisu prosimy o zgłoszenie ich Administratorowi przy na adres mailowy wskazany w Regulaminie. 


§ 5 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Serwis oraz Treści w nim zawarte w tym w szczególności  oprogramowanie, układ graficzny i funkcjonalny (tzw. layout), utwory, znaki towarowe, bazy danych, teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne podlegają ochronie prawnej  przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.).
 2. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów o jakich mowa w ustępie poprzedzającym przysługują Administratorowi lub osobom trzecim. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim Administrator udostępnia na stronach Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
 3. Korzystanie z Treści udostępnianych na stronach nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Administratora Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz jego Treści w tym z  utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części oraz Treści w nim zamieszczonych za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Niedopuszczalne jest także pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 5. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. W związku z powyższym Użytkownicy udostępniając w/w treści oświadczają, że są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, jak i że posiadają wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w tym do ewentualnego wykorzystania wizerunku, jak i do tego aby treści mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

§ 6 USŁUGI ODPŁATNE

 1. Przeglądanie Treści Serwisu oraz założenie Konta Użytkownika są darmowe.
 2. Usługa Wizytówki Hodowli i Usługa Promowania Wizytówki Hodowli oraz dodatkowe fakultatywne opcje w Serwisie Look4dog jest odpłatne. 
 3. Wizytówka Hodowli jest widoczna dla innych Użytkowników tylko po dokonaniu płatności za wybrany przez Użytkownika okres czasu. Cennik jest dostępny pod adresem www.look4dog.com/cennik oraz podczas rejestracji. 
 4. Użytkownik posiadający Konto Hodowcy ma możliwość promowania Wizytówki Hodowli poprzez zgłoszenie takiej chęci oraz dokonanie płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem. Może również w każdym czasie skorzystać z dodatkowych płatnych opcji Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników po akceptacji zasad danej usługi i dokonaniu płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem. Użytkownik dokonuje płatności poprzez udostępniony moduł płatności a następnie otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie płatności w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności dotyczącymi praw konsumentów.
 3. Administrator pod warunkiem uprzedniego udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu, zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Administratora niezbędnych do świadczenia usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług.    
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników, co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian, zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.    
 5. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili oznaczonej w zawiadomieniu przesłanym przez Administratora rozwiązać Umowę o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika składając Administratorowi stosowne oświadczenie lub usuwając Konto Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Serwisu. Jego treść może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu na której został udostępniony. 

Ta strona używa plików cookie i innych podobnych technologii. Korzystanie z niej bez zmiany ustawień dotyczących
cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.